Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Wstęp

Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ps2podslonkiem.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe Nr 2 “Pod Słonkiem” w Białymstoku
ul. Mazowiecka 39E
15-302 Białystok
tel. 85 742 79 10
e-mail: ps2@um.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022.05.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,

Powody wyłączenia: 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.03.11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola Bartłomiej Bielawiec, e-mail: ps2@um.bialystok.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 742 79 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby dostać się do budynku, należy pokonać trzy części schodów w górę (łącznie 12 schodów), następnie drzwi wejściowe do przedsionka – otwierane ręcznie z pomocą karty elektronicznej STOPEREK, następnie drzwi do holu głównego – otwierane ręcznie. W jednostce jest zamontowany monitoring akustyczny.
 2. Przed wejściem do przedszkola znajduje się pochylnia dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Przy drugich drzwiach do holu głównego można korzystać z dzwonka.
 4. Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego.
 5. Budynek składa się z 2 części: parter oraz piętro. Chcąc dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
 6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 7. W przedszkolu jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status pasa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 10. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content