Zasady rekrutacji do przedszkoli

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
 • Uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 521);
 • Zarządzenie Nr 53/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o

 • rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka.
 • przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Białystok.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

3. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2018-2021, zamieszkałe w Białymstoku. Dzieci – uchodźcy z Ukrainy biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji – na wolne miejsca.

Rodzice zamieszkali poza obszarem Białegostoku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

4. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2017) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wpisanych we wniosku, dziecku zostanie wskazane inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024.

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 26 lutego 2024 r.
do 8 marca 2024 r.

do godz. 15.00
od 27 maja 2024 r.
do 3 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 25 marca 2024 r.
do godz. 12.00
do 17 czerwca 2024 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28 marca 2024 r.
o godz. 15.00
19 czerwca 2024 r.
o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)do 4 kwietnia 2024 r.
do godz. 15.00
do 21 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych5 kwietnia 2024 r.
o godz. 15.00
24 czerwca 2024 r.
o godz. 15.00

6. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli do 19 lutego 2024 r.

Jeżeli do oddziału przedszkolnego zgłosi się mniej niż 20 dzieci (w tym dzieci kontynuujących), organ prowadzący może nie wyrazić zgody na jego funkcjonowanie. W takim przypadku zgłoszonym dzieciom zostanie wskazane inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

7.  W sytuacji, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego niż to, do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

8. Czynności dotyczące złożenia wniosku.

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: bialystok.formico.pl lub odręcznie. Wnioski będą również do pobrania w każdym przedszkolu od 26 lutego 2024 r.
 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie do 8 marca 2024 r. do godz. 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 • Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.
 • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.
 • O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego wymienione poniżej.

9. Kryteria naboru.

1) Kryteria pierwszego etanu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość – 100 punktów.

a) wielodzietność rodziny kandydata, tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100 t. j.).

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie powyższego kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 447 ze zm.).

Dokumenty wymienione w lit.: b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2) Kryteria drugiego etanu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe (z wyjątkiem rekrutacji do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku):

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe.

a) dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym łub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa – 25 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

b) pozostawanie obojga rodziców łub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu – 12 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica/-ów, tj. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

 • zatrudnienie – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,
 • pobieranie nauki – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym.

c) rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 6 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, a w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu – oświadczenie rodzica, tj. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

d) pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata – 2 punkty

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

e) wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 punkt

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego (kryteria samorządowe) do:

 • oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku,
 • Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku (specjalizującego się w żywieniu dzieci wymagających stosowania specjalistycznej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza),
 • Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku (oferującego opiekę dla dzieci na diecie cukrzycowej).

a) dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa – 44 punkty

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

b) pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej łub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu – 22 punkty

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica/-ów, tj. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

 • zatrudnienie – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,
 • pobieranie nauki – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym.

c) kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola, dotyczące:

 • dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku – 12 punktów
 • dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka, u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego i/lub nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku – 12 punktów
 • dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku – 12 punktów

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są:

oświadczenie rodzica o wyrażeniu woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania, tj. Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej alergii pokarmowej lub zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej cukrzycy.

d) rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym 2024/2025 edukacji w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 6 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, a w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu – oświadczenie rodzica, tj. Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

e) pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata – 2 punkty

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

f) wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 punkt

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10. Weryfikacja wniosków.

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola wskazanego na liście preferencji.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym terminie
  • zwrócić się do Prezydenta Miasta, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

11. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, 28 marca 2024 r. o godz. 15.00 – w rekrutacji podstawowej oraz 19 czerwca 2024 r. – w rekrutacji uzupełniającej.

Informacja ta dostępna będzie również poprzez zalogowanie do systemu naboru
(dla rodziców, którzy złożyli wnioski elektronicznie).

12. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz w terminie do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia woli zapisu tylko poprzez elektroniczny system naboru.

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Wskazanie rodzic otrzyma listem poleconym, przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.

13. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc, w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 – w rekrutacji podstawowej oraz 24 czerwca 2024 r. o godz. 15.00 – w rekrutacji uzupełniającej.

Informacja ta dostępna będzie również na stronie internetowej przedszkola/szkoły oraz poprzez zalogowanie do systemu naboru (dla rodziców, którzy złożyli wnioski elektronicznie).

14. Procedura odwoławcza.

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 • w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

15. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych powyżej.

Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor przedszkola za zgodą ich rodziców z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym niepełnosprawnych (§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 2736).

Kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem należy złożyć w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji, posiadającym oddział integracyjny.

Rekrutację do oddziałów integracyjnych prowadzą:

 • Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Witkowskiego w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,

16. Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

17. W rekrutacji uzupełniającej, oprócz kandydatów zamieszkałych poza obszarem Białegostoku, wniosek mogą złożyć rodzice kandydatów, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej oraz rodzice dzieci, które nie dostały się do żadnego z wybranych przedszkoli w rekrutacji podstawowej, a następnie nie przyjęli propozycji miejsca we wskazanym przez Miasto Białystok przedszkolu.

18. Do oddziałów specjalnych funkcjonujących w:

 • Przedszkolu Samorządowym Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku,
 • Przedszkolu Samorządowym Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku,
 • Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku oraz
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

dzieci przyjmowane są przez dyrektora placówki poza postępowaniem rekrutacyjnym, na wolne miejsca.

Skip to content