Płatności

Stoperek

W związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2012 roku Systemu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu, prosimy o odbiór karty zbliżeniowej (Karta Dziecka), w sekretariacie.

  • Decyzją rodzica/prawnego opiekuna jest, czy karta pozostanie w szatni w szafce dziecka, czy zabierze ją ze sobą.
  • Odpowiedzialność za kartę ponosi rodzic/prawny opiekun.
  • Bez względu na to, kto będzie odbierał dziecko, musi być zarejestrowana godzina przyjścia i wyjścia dziecka.

W przypadku chęci posiadania kolejnej karty, prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli poszczególnych grup lub do sekretariatu.

Żywienie:

POSIŁKI -> stawka dzienna 8 zł
śniadanie 2 zł – obiad 4,2 zł – podwieczorek 1,8 zł
Opłata pobierane jest z góry w formie zaliczki/przedpłaty

Opłata za pobyt:

POBYT -> stawka 1,30 zł
za każdą rozpoczęta godzinę liczone od 12:30
Opłata jest naliczana na początku kolejnego miesiąca
(rodzice płacą za realne godziny)

Dnia 1 czerwca 2023 r. weszła w życie uchwała NR LXXI/970/23 z dnia 29 maja 2023 r. o zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci, która zmienia wysokość odpłatności na 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

1 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). Ustawa (zwana „przedszkolną”) wprowadza m.in. nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (podstawa programowa 7:30 – 12:30) będzie wynosiła ustawowe – 1 zł.

Również od dnia 1 września 2013 r. będą obowiązywały zwolnienia i obniżki (w tym 50% obniżka w przypadku rodziny uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny).
Szczegółowe informacje na temat Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny” można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://duzarodzina.bialystok.pl/.

Dnia 21 maja 2018 r. została podjęta uchwała Nr L/770/18 rady Miasta Białystok w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Ponadto 27 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta Białegostoku wydał Zarządzenie Nr 756/2018 w sprawie wykonania ww. uchwały – z treścią uchwał oraz zarządzeń można zapoznać się na stronie przedszkola lub www.bip.bialystok.pl.

Miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie realnego pobytu dziecka w przedszkolu i pobierana po zakończeniu miesiąca, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

W dniu 27 grudnia 2022 r. pojawiła się uchwała Rady Miasta Białystok zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych. Wysokość odpłatności z dniem 1 stycznia 2023 r. wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Numery kont bankowych:

wyżywienie: 33 1240 2890 1111 0010 3570 4747

oplata stała: 44 1240 2890 1111 0010 3570 4646

W tytule przelewu  należy wpisać wyłącznie IMIĘ, NAZWISKO oraz GRUPĘ dziecka.
Np. JAN KOWALSKI – GRUPA RÓŻOWA

Bardzo ważne jest, aby kwota była dokładnie taka, jaka została Państwu naliczona (NIE ZAOKRĄGLAMY).

Terminy opłat:

Do 10 dnia każdego miesiąca.

Skip to content