Rada Rodziców

NA CO IDĄ PIENIĄDZE WPŁACANE NA FUDNUSZ RADY RODZICÓW -> LINK

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 „POD SŁONKIEM” W BIAŁYMSTOKU

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. 

I. Postanowienia ogólne

Rada rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Białymstoku przy ul. Mazowieckiej 39e.

II. Cele i zadania

Zadaniem Rady Rodziców jest:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

III. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

 1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
 2. Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej jednego reprezentanta z każdej grupy.
 3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 4. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
 5. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
 6. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 7. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 8. Skarbnik odpowiada za fundusze rady.
 9. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie: indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady, propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
 10. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze: złożenia rezygnacji odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców.

IV. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na posiedzeniu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
 4. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
 5. Kontrolę nad środkami finansowymi pełni Skarbnik wybrany spośród członków Rady Rodziców.
 6. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci.
 7. Wydatki dokumentowane są oryginalnymi dowodami księgowymi, w szczególności rachunkami i fakturami.

V. Postanowienia końcowe

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
 3. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
 4. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 5. W zebraniu może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 7. Rada Rodziców posługuje się pieczątką.
Skip to content