Ogólne informacje

REKRUTACJA 2024/2025 KROK PO KROKU –
PORADNIK DLA RODZICÓW

Krok 1 – Wybór przedszkola.

Dokonując wyboru przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą białostockich placówek, która dostępna jest na internetowej stronie naboru oraz na stronach internetowych wybranych przedszkoli i wybranych szkół podstawowych. Można także odwiedzić je wspólnie z dzieckiem podczas dni otwartych (link).

Krok 2 – Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka.

 1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

Deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu,
do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2023/2024, w terminie do 19 lutego 2024 r. Druk deklaracji dostępny jest w przedszkolu. Złożenie tej deklaracji gwarantuje dziecku miejsce w przedszkolu. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w swoim dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.

 1. Zapisanie dziecka do nowego przedszkola.

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy albo zmienić dotychczasowe przedszkole należy wziąć udział w rekrutacji. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

 • elektronicznie – logując się na stronie www.bialystok.formico.pl. Wypełnianie podania elektronicznie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki.
 • w formie papierowej – jeśli nie korzystają Państwo z komputera z dostępem do Internetu lub drukarki, formularz wniosku można otrzymać w każdym przedszkolu. W razie problemów z jego wypełnieniem można liczyć na pomoc pracownika przedszkola.

Uwaga: w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innego przedszkola niż uczęszcza obecnie, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie będzie dla niego zarezerwowane!

Krok 3 – Złożenie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Jeśli wypełnili Państwo wniosek za pośrednictwem strony internetowej, został on zarejestrowany w systemie. Należy jeszcze go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
 • Jeżeli wypełnili Państwo wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Pracownik przedszkola wprowadzi wniosek do systemu elektronicznego.
 • Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola!

Do wniosku dołączyć należy wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty

 • Termin złożenia wniosku od 26 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r. do godz. 15.00
 • W rekrutacji uzupełniającej od 27 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Krok 4 – Postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania opisane w ZASADACH REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych:

 • w rekrutacji podstawowej 28 marca 2024 r. o godz. 15.00
 • w rekrutacji uzupełniającej 19 czerwca 2024 r. o godz. 15.00

Wyniki mogą Państwo sprawdzić logując się do systemu elektronicznego, w przedszkolu na wywieszonej liście lub na stronie internetowej przedszkola.

Krok 5 – Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola rodzice/opiekunowie prawni muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka.

 • w rekrutacji podstawowej do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00
 • w rekrutacji uzupełniającej do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola.

Krok 6 – Wskazanie przedszkola dzieciom niezakwalifikowanym

Jeśli Państwa dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli gmina zaproponuje Państwa dziecku inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Wskazanie innego przedszkola wysłane zostanie listem poleconym w terminie do 22 maja 2024 r.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 1. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych, biorą udział w procesie rekrutacji.
  1. postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej;
  2. o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 2. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji, które prowadzi oddziały integracyjne.
 3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału specjalnego/przedszkola specjalnego przyjmowane są przez dyrektora placówki, poza postępowaniem rekrutacyjnym, w trakcie roku szkolnego, na wolne miejsca.

Informacje dodatkowe

Jeśli Państwa dziecko nie brało udziału w rekrutacji podstawowej albo chcą Państwo starać się o przyjęcie do innego przedszkola, należy wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się takie same zasady jak do rekrutacji podstawowej.

Dzieci – uchodźcy z Ukrainy biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

Jeśli nie są Państwo mieszkańcami Białegostoku można ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji o rekrutacji do przedszkoli należy zapoznać się z ZASADAMI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

Na ewentualne pytania odpowiedzą Państwu pracownicy przedszkoli. Także Departament Edukacji służy Państwu pomocą. Pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów: 85 869 6370, 85 869 6340, 85 869 6492, 85 869 6350.

Skip to content