RODO – Klauzula informacyjna dla rodziców

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 39E, 15-302 Białystok, reprezentowana przez Dyrektora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, a także pisemnie na adres siedziby administratora.
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  e-mail: iod.przedszkola@um.bialystok.pl
 3. Dane osobowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku są przetwarzane na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej każdorazowo w konkretnie wskazanych celach;
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z:
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  a także aktów wykonawczych do tych ustaw;
  d) art. 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  e) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu realizacji zadań administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej realizowanej przez administratora;
  f) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
  Ponadto szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane na podstawie:
  a) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  b) art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. kiedy jest to niezbędne do wykonywania obowiązków
  i poszczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
  c) art. 9 ust. 2 lit. c RODO, tj. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;
  d) art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów m. in. profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy;
  e) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym, tj. organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa bądź podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku:
  a) przez okres wskazany przepisami prawa;
  b) przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  c) do czasu wycofania zgody (w przypadku danych przetwarzanych na jej podstawie).
 7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  b) prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
  c) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych
  w art. 18 RODO;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO.
 8. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego bądź realizacji umowy jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało niezrealizowaniem celu bądź brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie w pewnych sytuacjach może utrudnić realizację celu, lecz nie będzie miało wpływu na realizację zadań ustawowych.
 11. Dane osobowe przetwarzane w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skip to content